Drevený artikulárny kostol Hronsek

Vznamnou s?as?ou kultrneho dedi?stva s prve uniktne dreven kostoly. Dreven sakrlna architektra je skvostom slovenskej ?udovej tvorby. Zvltnos?ou je, e objekty s postaven vlu?ne z dreva a pri ich stavbe nemohol by? pouit ani jeden klinec. Vyzna?uj sa originalitou a jedine?nm technicko-umeleckm rieenm.

Pod?a historickch zznamov bolo na Slovensku viac ako 300 drevench kostolov. Vs?asnosti sa zachovalo do 50 tchto sakrlnych stavieb pochdzajcich zo 16. 18. storo?ia. Evanjelickch artikulrnych kostolov existuje u len 5. Jednm znich je prve dreven evanjelick artikulrny kostol vHronseku.

Vznik drevenho artikulrneho kostola Hronsek determinovali viacer historick udalosti. Kostol bol postaven na zklade uznesenia opronskho snemu zroku 1681, pod?a ktorho sa dovo?ovalo evanjelikom postavi? vkadej stolici dva kostoly, avak za ve?mi prsnych podmienok. Kostol vHronseku bol teda spdovm kostolom pre cel severn ?as? Zvolenskej stolice. Bol postaven vzmysle podmienok stanovench 25. a26. ?lnkom opronskch artikl (?lnok po latinsky articulus) na zklade ktorch:

  1. musel by? kostol postaven cel zdreva,
  2. bez pouitia jedinho eleznho klinca,
  3. musel by? postaven za jeden rok,
  4. bez hlavnho vchodu do dediny,
  5. bez vee.

Chrm bol dostavan vroku 1726. Miesto na ktorom stoj hronseck kostolk je bval hronovisko. Kapacita dosahuje a 1100 miest na sedenie. Presvetlenie interiru je rieen prostrednctvom 30 okien zfkanho skla vtvare es?uholnkov. Originalitou kostola vHronseku je hrazden dreven kontrukcia. Uniktne je aj pouitie drevench dubovch kolkov. Kostol je jedine?n svojou bohatos?ou eurpskych stavebnch prvkov. Spjaj sa tu prvky kandinvskej, nemeckej, inskej aj slovanskej architektry. Dreven artikulrny kostol vHronseku je jedin kostol na Slovensku, ktor disponuje kandinvskymi architektonickmi prvkami. Taktie je jedin dreven kostol svojho druhu na Horehron.

Kostol m vborn akustiku, ?o ho predur?uje aj na organizovanie koncertov, ktor sa vkostole kadoro?ne usporadvaj pre verejnos?.