Architektúru kostola ur?ovali jednak už spomínané artikuly a zárove? kritériá, ktoré museli sp??a? funk?né nároky na dispozíciu a priestor. Interiér kostola musel zabezpe?ova? dostatok priestoru pre všetkých veriacich aj z okolitých obcí, pretože najbližší artikulárny kostol bol až na Ve?kej Lúke, ale ten neskôr vyhorel. Práve preto musela by? splnená aj požiadavka, aby takmer všetci návštevníci mali miesto na sedenie, vzh?adom na vzdialenos?, ktorú museli veriaci prekona?, a to vä?šinou peši. Kostol má preto až 1100 miest na sedenie, v podobe drevených lavíc usporiadaných v bo?ných krídlach spôsobom, aby takmer z každého miesta bolo vidie? na oltárnu ?as?. Jedine?né je hlavne amfiteatrálne usporiadanie lavíc na chóroch, ?ím kostol šetrí miestom a naberá na kapacite.

Kostol má pôdorys gréckeho kríža. Je 23 m dlhý, 18 m široký a 8 m vysoký. Typ pôdorysu a aj jeho konštrukcia je adekvátna pre severné protestantské krajiny, odkia? plán pravdepodobne pochádza. Kým vonkajší vzh?ad ostatných drevených artikulárnych kostolov je ve?mi jednoduchý, vytvorený doskami, ktorými sú obité ich zrubové steny, hronsecký kostol sa od nich odlišuje práve konštrukciou, aká sa používa pri hrazdených stavbách.

Originalitou kostola v Hronseku je hrazdená konštrukcia obvodových stien. Celý priestor je prekrytý doskovou valenou klenbou a po celom obvode stavby sú dvojpodlažné empory riešené tak, aby bol kazate? videný z každej lavice. Jednoduchos? lavíc a doskový obklad dávajú interiéru puritánsky charakter.

Obvodové základy kostola tvorí štiepaný kame?. Objekt je dvojpodlažný s mohutnou zalomenou strešnou konštrukciou. Kostol má hrazdenú drevenú konštrukciu z masívneho – dubového a smrekovcového dreva (práve tieto typy dreva sú najviac odolné vo?i daž?om a pliesni). Základným a najpôsobivejším výtvarným prvkom je vlastná konštruk?ná väzba stien – hra svetla a tie?a. Unikátne je použitie klasickej spojovacej techniky hlavných nosných prvkov, ktoré sú spájané klasickými tesárskymi spojmi a drevenými dubovými kolíkmi .

Strecha je vysoká sedlová, nad ramenami kríža polovalbová. Má šind?ovú krytinu. Na 3 bo?ných stranách kostola sa nachádzajú dubové kríže, len nad jedným ?elným vstupom je umiestnený kohút – symbol kres?anskej bdelosti. Objekt má 4 hlavné vchody a jeden ved?ajší vstup.

Presvetlenie interiéru kostola je riešené 30 rovnomerne umiestnenými oknami v dvoch úrovniach. Okná sú jedine?né – pôvodné okná sú z fúkaného skla, tvorené so šes?uholníkových tvarov v olovených rámikoch. Mozaika týchto 6 – uholníkových tvarov pripomína v?elie plasty. V sú?asnosti sa zachovalo len pár originálov, ostatné sú už zrenovované.