Obsah

Významnou sú?as?ou kultúrneho dedi?stva sú práve unikátne drevené kostoly. Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ?udovej tvorby. Zvláštnos?ou je, že objekty sú postavené výlu?ne z dreva a pri ich stavbe nemohol by? použitý ani jeden klinec. Vyzna?ujú sa originalitou a jedine?ným technicko-umeleckým riešením.

Pod?a historických záznamov bolo na Slovensku viac ako 300 drevených kostolov. V sú?asnosti sa zachovalo do 50 týchto sakrálnych stavieb pochádzajúcich zo 16. – 18. storo?ia. Evanjelických artikulárnych kostolov existuje už len 5. Jedným z nich je práve drevený evanjelický artikulárny kostol v Hronseku.

Vznik dreveného artikulárneho kostola Hronsek determinovali viaceré historické udalosti. Kostol bol postavený na základe uznesenia Šopronského snemu z roku 1681, pod?a ktorého sa dovo?ovalo evanjelikom postavi? v každej stolici dva kostoly, avšak za ve?mi prísnych podmienok. Kostol v Hronseku bol teda spádovým kostolom pre celú severnú ?as? Zvolenskej stolice. Bol postavený v zmysle podmienok stanovených 25. a 26. ?lánkom šopronských artikúl (?lánok po latinsky – articulus) na základe ktorých:

  1. musel by? kostol postavený celý z dreva,
  2. bez použitia jediného železného klinca,
  3. musel by? postavený za jeden rok,
  4. bez hlavného vchodu do dediny,
  5. bez veže.

Chrám bol dostavaný v roku 1726. Miesto na ktorom stojí hronsecký kostolík je bývalé hronovisko. Kapacita dosahuje až 1100 miest na sedenie. Presvetlenie interiéru je riešené prostredníctvom 30 okien z fúkaného skla v tvare šes?uholníkov. Originalitou kostola v Hronseku je hrazdená drevená konštrukcia. Unikátne je aj použitie drevených dubových kolíkov. Kostol je jedine?ný svojou bohatos?ou európskych stavebných prvkov. Spájajú sa tu prvky škandinávskej, nemeckej, iónskej aj slovanskej architektúry. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je jediný kostol na Slovensku, ktorý disponuje škandinávskymi architektonickými prvkami. Taktiež je jediný drevený kostol svojho druhu na Horehroní.

Kostol má výbornú akustiku, ?o ho predur?uje aj na organizovanie koncertov, ktoré sa v kostole každoro?ne usporadúvajú pre verejnos?.