V areáli kostola, cca 30m od kostola sa nachádza drevená zvonica, postavená v tom istom roku ako kostol. V zmysle spomenutých artikúl musela by? postavená ?alej od kostola.

Drevená zvonica je postavená na kamennom podklade štvorcového tvaru. Je to dvojpodlažná vežovitá stavba zastrešená strmou a v hornej ?asti cibu?ovitou strieškou. Na vrchole je zdobená pozláteným krížom. Konštrukcia objektu je rovnako hrazdená ako pri kostole a tvoria ju vertikálne, horizontálne a šikmé prvky, ktoré sú z vnútornej strany vyplnené doskovým opláštením zo zvislo uložených dosák. Vodorovné trámy konštrukcie sú kryté šikmými šind?ovými strieškami, ktoré prebiehajú po celom obvode objektu. Vstupné schody sú umiestnené zvonka a sú kryté šind?ovou pultovou strieškou. Zvonové poschodie je otvorené a roz?lenené štyrmi po?ami otvorených arkád s polkruhovým ukon?ením, ktoré sú umiestnené so všetkých strán objektu. Zvony drží samostatná drevená konštrukcia. Pôvodne tu boli 2 zvony, vä?ší vážil asi 165 kg – dar vtedajšieho zemepána Juraja Géczyho z roku 1816 a jeho manželky Estery Bene de Nándor. Menší vážil asi 65 kg a bol zni?ený po?as prvej svetovej vojny. Dnešné zvony boli zakúpené zo zbierky veriacich roku 1948. Zvonica dodnes slúži svojmu ú?elu. Zaujímavé sú otvory v dreve v dolnej aj v hornej ?asti zvonice, ktoré slúžia na lepšie šírenie zvuku zvonov.