Osobitý a v Európe jedine?ný typ drevených kostolov tvoria protestantské chrámy z konca 17. a zo za?iatku 18. storo?ia.

Evanjelický drevený kostol v Hronseku patrí do skupiny artikulárnych kostolov, postavených po Šopronskom sneme v roku 1681. Vznik artikulárnych kostolov súvisí s mnohými historickými faktormi. Pred koncom 16. storo?ia okolo 90% populácie Slovenska bolo protestantského vierovyznania. Po koncile v Trente r. 1550 za?ala rekatolizácia, obzvláš? na územiach ovládanými Habsburgovcami. Používali sa najrozli?nejšie metódy, ako prinúti? obyvate?stvo, aby sa vrátilo spä? ku katolicizmu, nevnímajúc najkrutejšie tresty a popravy.

Komplikovaná vojenská, politická i náboženská situácia v rakúsko- uhorskej monarchii (neustála turecká hrozba, po?etné protihabsburské povstania a náboženské nepokoje) viedli krá?a Leopolda I. v roku 1681 k zvolaniu snemu do Šopro?u. Gróf Thokoli z Kežmarku prezývaný tiež „Slovenský krá?“ práve v tomto roku dosiahol , aby rakúsky cisár Leopold I. priznal protestantom ur?ité výsady. Okrem iného im povolil stavbu nových kostolov, ktoré však museli sp??a? ur?ité svetské nariadenia a obmedzenia. V každej stolici mohli stá? len dva nové kostoly. Povolenie pre nový kostol, faru a školu na predmestí dostali tiež pohrani?né, banské a slobodné mestá. Avšak kostol musel by? vždy postavený mimo centra za mestskými hradbami.

Práve 25. a 26. zákonný ?lánok šopronských artikúl obsahoval podmienky, za akých sa mohli stava? protestantské kostoly na území Horného Uhorska. Pod?a tohto ?lánku sa nazývajú tieto kostoly artikulárne. Podmienky boli nasledovné :

  1. kostol musel by? postavený celý z dreva,
  2. bez použitia železných klincov,
  3. bez hlavného vchodu do dediny,
  4. bez veže,
  5. musel by? postavený za jeden rok.

?alšie obmedzenia kládli krá?ovské komisie zodpovedné za výber miesta, ?as výstavby a samu stavbu kostolov.

Z celkového po?tu asi 38 artikulárnych kostolov postavených na konci 17. storo?ia a v 18. storo?í dodnes stojí len 5. Možno poveda?, že drevené evanjelické artikulárne kostoly sú najvzácnejšou a zárove? najohrozenejšou skupinou spomedzi ostatných.

 

Sú to tieto kostolíky :

  1. Leštiny
  2. Istebné
  3. Kežmarok
  4. Hronsek
  5. Paludza – Svätý Kríž.