Drevený artikulárny kostol v Hronseku patrí do 2. skupiny drevených kostolov - medzi evanjelické artikulárne kostoly. Vybudovali ho v zmysle uznesenia Šopronského snemu z roku 1681 na základe 25. a 26. ?lánku, ktorým sa povo?ovalo protestantom postavi? dva artikulárne kostoly v každej stolici a to vždy na zle prístupných miestach . Vo Zvolenskej stolici boli na stavbu kostolov vyhradené obce Hronsek a Ve?ká Lúka. Stavba kostola za?ala 23. októbra 1725 a chrám bol postavený aj vysvätený už v pamätný de? Lutherovej reformácie 31. októbra 1726. Bol postavený v zmysle podmienok stanovených 25. a 26. ?lánkom šopronských artikúl (?lánok po latinsky articulus - preto názov artikulárne). Pod?a nich :

  • musel by? kostol postavený celý z dreva,
  • bez použitia jediného železného klinca,
  • musel by? postavený za jeden rok,
  • bez hlavného vchodu do dediny,
  • bez veže.

Miesta a podmienky výstavby artikulárnych kostolov ur?ovali habsburskí úradníci. Miesta, ktoré vyberali, boli najmenej vhodné na výstavbu, aby kostoly vydržali ?o najkratšie. Napríklad v strede kopca, v strmom teréne, pod kopcom alebo na bažinách a v blízkosti mo?iarov, ?i riek aby boli ?o najskôr zni?ené. Miesto na ktorom stojí hronsecký kostolík je bývalé hronovisko. Predpokladalo sa, že kostol sa prepadne ?o najskôr, ke?že všade na okolí boli bažiny a blízko je aj koryto rieky Hron. V?aka ?udskej vynaliezavosti, bol kostol postavený na malom ostrov?eku, ktorý našli v bažinách. Zaujímavé však aj tak je , že kostol nebol nikdy zaplavený ani vážnejšie ohrozený týmto spôsobom.

Kostoly takéhoto typu nemohli by? teda v každej obci, ale boli to tzv. „spádové kostoly“ pre celú stolicu alebo jej ?as?. Kostolík v Hronseku bol spádovým kostolom pre celú severnú ?as? Zvolenskej stolice.