Interiér chrámu pôsobí majestátnym dojmom, ktorý umoc?uje dômyselne usporiadaný priestor pozostávajúci z centrálnej ?asti a bo?ných mohutných krídel s valenými klenbami. Klenby stropu tvorí smreková dosková konštrukcia. Z vnútra klenba kostola pripomína tvar prevrátenej lode. Centrálnu ?as? vymedzuje 12 to?itých st?pov, ktoré podopierajú štyri protestantské empory, zavesené nad priestorom ramien kríža. Lavice s vyrezávanými bo?nicami sú umiestnené v dvoch úrovniach, na prízemí a na balkónoch vo všetkých štyroch bo?ných traktoch. Na chóroch sú lavice umiestnené terasovite – amfiteatrálne.

V minulosti sa v kostole udržiaval presný zasadací poriadok, ktorý sedenie na prízemí vy?lenil pre ženy a miesta na balkónoch boli zase ur?ené mužom. Ke?že na stavbe artikulárneho chrámu sa finan?ne podie?ali zemepáni z celého okolia, osobitné miesta pre zemanov boli vyhradené v laviciach pri oknách, ktoré sa od ostatných skromnejších lavíc odlišujú drevenými opierkami po bokoch sedenia. Pre „dámy z kaštie?a“ bola ur?ená lavica oddelená od priestoru drevenou presklenou stienkou s posuvnými okienkami. Vstup do tejto ?asti bol s osobitným, ved?ajším vstupom. Jednoduché lavice, umiestnené pred prednými vyrezávanými ?elami lavíc, boli tzv. dievocké na prízemí a na poschodí mládenecké.Dve bo?né krídla sú rozdelené medzi obcami, v?avo od oltára - Ve?ká Lúka, Slia?, Hájniky, Rybára, vpravo - Hronsek, Vlkanová, Lukavica a Sampor.