Webová stránka vznikla ako sú?as? diplomovej práce „Drevený artikulárny kostol Hronsek a jeho propagácia.“

Olga Bencová - študentka Katedry manažmentu kultúry a turizmu, UKF Nitra 2010

Návrh webovej stránky : Olga Bencová

Foto : Olga Bencová

Tvorba webu : Tomáš Benc

 

 

 

Použitá literatúra :

 

 

DUDÁŠ, M. - GOJDI?,I. - ŠUKAJLOVÁ, M. Kultúrne krásy Slovenska – Drevené kostoly. Bratislava : Dajama, 2007. 127 s. ISBN 80-89226-14-0.

KATINA, ?. A. Drevený artikulárny kostol v Hronseku. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1949. 30s.

LIESKOVSKÁ, R. - KAJBA, P. Artikulárny kostol v Hronseku. In Pamiatky a múzeá. ISSN 4335- 4353, 1999, ?. 3, s.26-30.

NOVODOMEC, R. a kol. Hronsek história a sú?asnos?. Banská Bystrica : Trian, 2000. 102s. ISBN 80-88945-19-4

PAULUSOVÁ, S. Artikulárne kostoly. In Pamiatky a múzeá . 1995, ?.4, s. 50 - 55.

PIN?ÍKOVÁ, ?. Dokumentovanie pamiatkových objektov – Drevený artikulárny kostol v Hronseku. In Slovensko a reality. 1997, ro?. 3, ?. 5, s.10.

PUŠKÁR, I. Drevené kostoly na Slovensku. In ?udové stavite?stvo v karpatskej oblasti. Bratislava : Veda, 1974. s. 275 – 291.

AGENTÚRA JES. Drevený artikulárny kostol Hronsek. Košice. 2006.