Hronsecký kostol sa nám v autentickej podobe zachoval až dodnes v?aka svojej periférnej lokalizácii a opatere domácich remeselníkov. Jeho stavebno – technický stav po viac ako 200 rokoch si však vyžiadal pamiatkovú obnovu.

Údržba objektu bola dlho zanedbávaná. Prvá rozsiahlejšia oprava kostola sa uskuto?nila v rokoch 1948 – 1949. Za?iatkom 90. rokov bola ?alšia komplexná obnova kostola už nevyhnutná. Už v roku 1994 sa vyhotovili znalecké posudky z h?adiska statických porúch a v roku 1995 sa za?ala komplexná obnova zameraná na odstránenie havarijného stavu. V roku 1999 sa realizovali ?iasto?né opravy na objekte zvonice. V sú?asnosti sa na kostole realizovali podstatné nevyhnutné opravy, ktoré bolo potrebné realizova? pre bezpe?né užívanie kostola. Avšak kostol si vyžaduje aj ?alšie menšie opravy, pretože na drevenom materiáli najmä v exponovaných ?astiach, ale aj v skrytých miestach, ktoré nie sú vo?ne vidite?né, sa postupne zis?ujú ?alšie nedostatky. Objekt si vyžaduje neustálu a pravidelnú údržbu, a to plynulým odstra?ovaním nedostatkov zo zatekania, vplyvu vody, ako i zabezpe?ením priebežnej ochrany dreva proti hnilobe a drevokazným škodcom. Od roku 2008 – 2010 prebiehala v interiéri kostola reštaurácia mobiliáru a v sú?asnosti je úspešne dokon?ená.

Drevený artikulárny kostol v Hronseku bol ešte pred nieko?kými rokmi v nevyhovujúcom stave, ale v?aka zodpovednému prístupu evanjelickej farárky z Hronseku a postupnému získaniu finan?ných prostriedkov zo štátneho fondu, dobrovo?ných zbierok a niektorých nadácií je v sú?asnosti táto kultúrna pamiatka aj na?alej významným príkladom vzácnej drevenej sakrálnej architektúry na Slovensku. Na záchranu dreveného artikulárneho kostola v sú?asnosti finan?ne prispieva obec Hronsek, Banskobystrický samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR dotáciami z programu „ Obnovme si svoj dom“.

V roku 2008 bol drevený artikulárny kostol spolu s ostatnými 7 drevenými kostolmi Slovenska zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedi?stva UNESCO ?ím sa jednozna?ne zvýšila šanca na jeho udržiavanie pre ?alšie generácie.