Renovácia a ochrana kostola

Hronsecký kostol sa nám v autentickej podobe zachoval až dodnes vďaka svojej periférnej lokalizácii a opatere domácich remeselníkov. Jeho stavebno – technický stav po viac ako 200 rokoch si však vyžiadal pamiatkovú obnovu.

Údržba objektu bola dlho zanedbávaná. Prvá rozsiahlejšia oprava kostola sa uskutočnila v rokoch 1948 – 1949. Začiatkom 90. rokov bola ďalšia komplexná obnova kostola už nevyhnutná. Už v roku 1994 sa vyhotovili znalecké posudky z hľadiska statických porúch a v roku 1995 sa začala komplexná obnova zameraná na odstránenie havarijného stavu. V roku 1999 sa realizovali čiastočné opravy na objekte zvonice. V súčasnosti sa na kostole realizovali podstatné nevyhnutné opravy, ktoré bolo potrebné realizovať pre bezpečné užívanie kostola. Avšak kostol si vyžaduje aj ďalšie menšie opravy, pretože na drevenom materiáli najmä v exponovaných častiach, ale aj v skrytých miestach, ktoré nie sú voľne viditeľné, sa postupne zisťujú ďalšie nedostatky. Objekt si vyžaduje neustálu a pravidelnú údržbu, a to plynulým odstraňovaním nedostatkov zo zatekania, vplyvu vody, ako i zabezpečením priebežnej ochrany dreva proti hnilobe a drevokazným škodcom. Od roku 2008 – 2010 prebiehala v interiéri kostola reštaurácia mobiliáru a v súčasnosti je úspešne dokončená.

Drevený artikulárny kostol v Hronseku bol ešte pred niekoľkými rokmi v nevyhovujúcom stave, ale vďaka zodpovednému prístupu evanjelickej farárky z Hronseku a postupnému získaniu finančných prostriedkov zo štátneho fondu, dobrovoľných zbierok a niektorých nadácií je v súčasnosti táto kultúrna pamiatka aj naďalej významným príkladom vzácnej drevenej sakrálnej architektúry na Slovensku. Na záchranu dreveného artikulárneho kostola v súčasnosti finančne prispieva obec Hronsek, Banskobystrický samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR dotáciami z programu „ Obnovme si svoj dom“.

V roku 2008 bol drevený artikulárny kostol spolu s ostatnými 7 drevenými kostolmi Slovenska zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO čím sa jednoznačne zvýšila šanca na jeho udržiavanie pre ďalšie generácie.