Na rozdiel od iných zachovaných artikulárnych kostolov, v ktorých sú steny zvy?ajne zdobené ma?bami, v Hronseku je úplne rešpektovaný architektonický výraz s uplatnením prírodných kvalít dreveného materiálu a jednoduchým rezbárskym dekorom. Kostolík v Hronseku je výnimo?ný nielen svojou architektúrou, ale aj výzdobou, v ktorej sa spájajú výtvarné prvky z viacerých krajín Európy. Interiér, ktorý pôsobí v podstate jednoduchým dojmom obohacujú drobné ru?né rezbárske práce.

Domáce prvky ?udovej architektúry symbolizujú lipové listy ako vyrezávané ornamenty do dreva - vidite?né pod reliéfmi chórov, ktoré znázor?ujú symbol slovanského povedomia. Taktiež lavice sú zdobené vyrezávaným ornamentom. Zaujímavými prvkami sú škandinávske stavebné prvky, ktoré je možné pozorova? na drevených laviciach s podpierkami ur?enými pre š?achtu. Raritou sú aj nosné st?py v interiéri kostola a prístrešky pri vstupe do kostola zdobené iónskym ornamentom v iónskom slohu. Unikátnym prvkom zahrani?nej nemeckej architektúry sú neoby?ajné drevené držiaky na klobúky umiestnené pri každom chóre, ?i pod nimi pri lavi?kách. Doposia? nie je známe ako sa sem všetky tieto zahrani?né prvky dostali, ale najpravdepodobnejším je fakt, že na stavbe kostola sa zú?ast?ovali domáci aj zahrani?ní umelci, práve oni sem tieto stavebné a výtvarné prvky doniesli. Kostol v Hronseku je na Slovensku jediný kostol so škandinávskymi prvkami. Práve preto ho môžeme poklada? za slovenskú raritu. Okrem toho obsahuje prvky nemeckej, iónskej a slovanskej architektúry, a práve preto je jedine?ný svojou bohatos?ou európskych stavebných prvkov.

?alšia výtvarná výzdoba interiéru sa viaže na mobiliárne doplnky. Drevený oltár pochádzajúci z 18. storo?ia v barokovom slohu, má jednoduchú st?pikovú konštrukciu. Na oltárnom stole po oboch stranách stoja drevené st?py nama?ované na spôsob mramoru. Oltár je zvláštny najmä tým, že nie je vyvýšený ako býva zvykom v katolíckych kostoloch, ale je umiestený len na miernom stupienku, ?o je opä? jedno z množstva obmedzení , nariadení pre artikulárne drevené kostoly. Malo to znázor?ova? opä? akési poníženie protestantov vo?i katolíkom. Ide o jednoduchý typ prenosného oltára skladajúceho sa z 3 obojstranne ma?ovaných obrazov spojených do oltárneho celku. Strednú, hlavnú ?as? tvorí na prednej strane ma?ba s motívom Narodenia Krista, bo?né obrazy, ktoré plnili funkciu zatvárate?ných oltárnych krídel, zdobia ma?by s postavami evanjelistov s atribútmi, ktorí sú zobrazení v dvojiciach nad sebou. Zaujímavos?ou je, že obrazy sú ma?ované obojstranne – na zadnej strane oltára sú technikou „el grisaille“ nama?ované pašijové scény. Uprostred je Ukrižovanie s postavami Panny Márie, sv. Jána a sv. Márie Magdalény pod krížom. Dnes sú jednotlivé obrazy nama?ované olejovou technikou na plátne v interiéri zavesené ako samostatné obrazy. Na predeli oltára je chronogram, ktorý udáva letopo?et 1771.

V nadstavci na rímse oltára po bokoch sú umiestnené sochy anjelov s erbami donátorských rodín a to v?avo rodiny Roth – Wattayovej, vpravo rodiny Gécziovej. Medzi nimi sa nachádza socha Ježiša, ktorý stojí na zemeguli a drží zástavu. Zaujímavos?ou je aj funkcia oltárneho obrazu, ktorú striedavo tvorí šestica vymenite?ných obrazov, ktoré sú rozmiestnené na prie?elí chórov. Obrazy sa v priebehu cirkevného roku vymie?ajú a to pod?a aktuálnych cirkevných sviatkov. Obrazy sú dielom majstra Samuela Mialovi?a, maliara chorvátskeho pôvodu, ktorého práce sú doložené okrem Hronseku aj v Leviciach, Želiezovciach a v Pôtri.

Po pravej strane oltára stojí drevená kazate?nica so schodmi. Jej drevený baldachýn je zdobený postriebrenou holubicou. Z obdobia bezprostredne po vysvätení kostola sa zachovala vzácna cínová krstite?nica s dreveným podstavcom, zdobená súsoším Krista a Jána Krstite?a, opierajúceho sa o kríž.

V západnom krídle chrámu, nad oltárom je barokový organ z roku 1764, ktorý je zachovaný až doposia?. Vyrobili ho v banskobystrickej organovej dielni majstra Martina Podkonického. Dali ho zhotovi? Zvolen?ania za 220 zlatých. Je to nezvy?ajný typ orgánu, pretože nemá pedále , ale registre. Je to 6 registrový organ. Pre tento typ orgánu je potrebná špeciálna hudobná literatúra. Taktiež ojedinelé je jeho umiestnenie priamo v centre liturgického priestoru na empore priamo za oltárom. Nástroj je z vä?šej ?asti pôvodný a používa sa dodnes. Patrí medzi vzácne barokové organy. Nad orgánom sa nachádza neoby?ajná výzdoba – ve?ký drevený poloblúk zdobený drevenými strapcami.

Historický interiér chrámu dop??a historizujúci šes?ramenný pozlátený drevený luster z roku 1865 – dar richtára Martina Hudeca z Ve?kej Lúky. Nachádza sa pred oltárom, visiaci zo stredu stropu. Prvý raz bol vysvietený 15. apríla 1865 na Ve?kú Noc. V minulosti slúžili na rozsvietenie svie?ky, dnes sú to už žiarovky.